Bất động sản

Tư vấn bất động sản

Tư vấn bất động sản là một trong các lĩnh vực đầu tư kinh doanh bất động sản của INTERLAND.

Giống như các ngành khác có liên quan, Bất động sản là một trong những ngành có chính sách pháp luật hay thay đổi thay đổi nhất tại Việt Nam.

Chúng tôi có kinh nghiệm trong các dự án bất động sản có cấu trúc lớn, phức tạp và đã triển khai thực thi trên thực tế tại Việt Nam. Chúng tôi đã tư vấn cho các nhà thầu, nhà phát triển, nhà tư vấn và nhà đầu tư khác để  họ đạt được mục tiêu kinh doanh đã đề ra.