Bất động sản

Định giá bất động sản

Định giá bất động sản là việc ước tính giá trị của quyền sở hữu bất động sản cụ thể bằng hình thức tiền tệ cho một mục đích đã được xác định rõ trong những điều kiện cụ thể và trên một thị trường nhất định với những phương pháp phù hợp.

 

INTERLAND thực hiện hoạt động tư vấn, xác định giá của một bất động sản cụ thể tại một thời điểm xác định.

 

Nội dung của định giá bất động sản bao gồm:

 

Định giá BĐS là việc ước tính giá của bất động sản cụ thể

+ Tại một thời điểm nhất định

+ Tại một thị trường nhất định

+ Cho mục đích xác định

+ Theo tiêu chí kỹ thuật, tính chất, vị trí, qui mô, thực trạng BĐS

+ Theo những phương pháp, tiêu chuẩn nhất nhất định