Dịch vụ GTGT

Cung cấp giải pháp, xây dựng hệ thống SMS Gateway, USSD Gateway, MMS Gateway, Call center….

 Cung cấp giải pháp, xây dựng hệ thống SMS Gateway, USSD Gateway, MMS Gateway, Call center